Namen društva

Kategorija: O nas

Iz pravil slovenskega prosvetnega društva Gorjanci:

...


§ 2    Namen društva

Namen društva, katerega delovanje ni pridobitniško, je

a)     da goji in razvija slovensko kulturo ter nudi članom in vsem kulturno
        zainteresiranim občanom ustrezne možnosti za kulturno udejstvovanje;
b)     da podpira svoje člane v ustvarjalnosti na kulturnem področju
c)      da s kulturnimi prireditvami in v sodelovanju z drugimi društvi in skupinami
         krepi medsebojno razumevanje in spoštovanje med obema narodoma na
         Koroškem;
č)      da pospešuje in ohranja večjezičnost s posebnim ozirom na slovenskem
         jeziku;
d)      da pospešuje kulturno izmenjavo v deželi in s sosednjimi državami, posebej
          z državami alpsko – jadranskega prostora;
e)      da zadovoljuje potrebe po izobrazbi, razvedrilu in smiselnemu oblikovanju
          prostega časa
f)       da omogoča in razvija vse zvrsti kulturnega udejstvovanja in ustvarjanja


§ 3     Sredstva za dosego društvenega namena

(1)     Društveni namen se naj doseže z organizacijskimi in gmotnimi sredstvi, ki
          so navedeni v odstavkih 2 in 3.

(2)    Organizacijska sredstva so:

a)      prireditve, shodi, predavanja, seminarji, tečaji, ekskurzije
b)      pevski, gledališki, literarni in drugi nastopi ter snemanja
c)      družabna srečanja, izleti ipd.;
č)      prijateljski kontakti z drugimi društvi in skupinami.
d)     društvena knjižnica, izdajanje sporočil, tiskovin in drugih publikacij

(3)    Gmotna sredstva so:

a)     pristopnina in članarina
b)     izkupiček od prireditev
c)     darovi, darila
č)     subvencije iz  javnih sredstev in druge podpore

...
     
Kotmara vas, dne 16. 12. 2006